Chính sách bảo mật

Giới thiệu 

Chào mừng bạn đến 123b

Chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối chuyến thăm của bạn tới https://123b.vc/ và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin bắt nguồn từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách quyền riêng tư này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi (“Điều kiện”) chi phối tất cả việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cùng với Chính sách quyền riêng tư cấu thành thỏa thuận của bạn với chúng tôi (“hiệp định”).

Các định nghĩa

DỊCH VỤ có nghĩa là trang web https://123b.vc/ do 123b vận hành.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân đang sống có thể được xác định danh tính từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và thông tin khác thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi).

DỮ LIỆU SỬ DỤNG là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng của Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).

BÁNH QUY là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc cùng hoặc chung với những người khác) xác định mục đích và cách thức xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Với mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu của bạn.

BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU (HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ) có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bộ điều khiển dữ liệu. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của nhiều Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU là bất kỳ cá nhân sống nào là đối tượng của Dữ liệu Cá nhân.

NGƯỜI DÙNG là cá nhân sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng tương ứng với Chủ thể dữ liệu, là đối tượng của Dữ liệu cá nhân.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 1. 1. Địa chỉ email
 2. 2. Tên và họ
 3. 3. Số điện thoại
 4. 4. Địa chỉ, Quốc gia, Tiểu bang, Tỉnh, ZIP/Mã bưu chính, Thành phố
 5. 5. Cookie và dữ liệu sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký.

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua bất kỳ thiết bị nào (“Dữ liệu sử dụng”).

Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng thiết bị, Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị, địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành thiết bị của bạn, loại trình duyệt Internet bạn sử dụng, thiết bị duy nhất định danh và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và chúng tôi nắm giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

 1. Cookie phiên: Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 2. Cookie ưu tiên: Chúng tôi sử dụng Cookie tùy chọn để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
 3. Cookie bảo mật: Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho mục đích bảo mật.
 4. Cookie quảng cáo: Cookie quảng cáo được sử dụng để cung cấp cho bạn các quảng cáo có thể liên quan đến bạn và sở thích của bạn.

Dữ liệu khác

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin sau: giới tính, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, chi tiết hộ chiếu, quốc tịch, đăng ký tại nơi cư trú và địa chỉ thực tế, số điện thoại (cơ quan, điện thoại di động), chi tiết tài liệu về giáo dục, trình độ, đào tạo chuyên nghiệp, hợp đồng lao động, thỏa thuận NDA, thông tin về tiền thưởng và thù lao, thông tin về tình trạng hôn nhân, thành viên gia đình, số an sinh xã hội (hoặc số nhận dạng người nộp thuế khác), địa điểm văn phòng và các dữ liệu khác.

Sử dụng dữ liệu

123b sử dụng dữ liệu thu thập được cho nhiều mục đích khác nhau:

 1. Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi;
 2. Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi;
 3. để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy;
 4. để cung cấp hỗ trợ khách hàng;
 5. để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình;
 6. để giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
 7. để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật;
 8. để hoàn thành bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp;
 9. để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc thanh toán và thu nợ;
 10. để cung cấp cho bạn các thông báo về tài khoản và/hoặc đăng ký của bạn, bao gồm thông báo hết hạn và gia hạn, hướng dẫn qua email, v.v.;
 11. để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như hàng hóa, dịch vụ và sự kiện mà bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó;
 12. theo bất kỳ cách nào khác mà chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin;
 13. cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật của khu vực tài phán của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, đến Việt Nam và xử lý dữ liệu đó ở đó.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau đó là việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

123b sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật của dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp:

0,1.Giao dịch kinh doanh.

Nếu chúng tôi hoặc các công ty con của chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao.

0,2.Các trường hợp khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn:

0.2.1. cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi;

0.2.2. cho các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình;

0.2.3. để hoàn thành mục đích mà bạn cung cấp nó;

0.2.4. với mục đích bao gồm logo của công ty bạn trên trang web của chúng tôi;

0.2.5. cho bất kỳ mục đích nào khác được tiết lộ bởi chúng tôi khi bạn cung cấp thông tin;

0.2.6. với sự đồng ý của bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác;

0.2.7. nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn là cư dân của Liên minh Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu nhất định, được bảo vệ bởi GDPR.

Chúng tôi mong muốn thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn sửa, sửa đổi, xóa hoặc giới hạn việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn được thông báo về Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ[email protected].

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

0,1. quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn;

0,2. quyền cải chính. Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ;

0,3. quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;

0,4. quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn;

0,5. quyền di chuyển dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp một bản sao Dữ liệu Cá nhân của mình ở định dạng có cấu trúc, máy có thể đọc được và thường được sử dụng;

0,6. quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào khi chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn;

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ nếu không có một số dữ liệu cần thiết.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của California (CalOPPA)

CalOPPA là luật tiểu bang đầu tiên trong cả nước yêu cầu các trang web thương mại và dịch vụ trực tuyến đăng chính sách bảo mật. Phạm vi của luật này trải dài ra ngoài California để yêu cầu một người hoặc công ty ở Hoa Kỳ (và có thể hình dung trên thế giới) điều hành các trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người tiêu dùng California để đăng chính sách quyền riêng tư dễ thấy trên trang web của mình nêu rõ chính xác thông tin được thu thập và những thông tin đó. cá nhân mà nó đang được chia sẻ, và để tuân thủ chính sách này.

Theo CalOPPA, chúng tôi đồng ý với những điều sau:

0,1. người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi ẩn danh;

0,2. liên kết Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bao gồm từ “Quyền riêng tư” và có thể dễ dàng tìm thấy trên trang chủ của trang web của chúng tôi;

0,3. người dùng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi chính sách quyền riêng tư nào trên Trang Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi;

0,4. người dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân của họ bằng cách gửi email cho chúng tôi tạ[email protected].

Chính sách của chúng tôi về tín hiệu “Không theo dõi”:

Chúng tôi tôn trọng các tín hiệu Không theo dõi và không theo dõi, tạo cookie hoặc sử dụng quảng cáo khi cơ chế trình duyệt Không theo dõi được áp dụng. Không theo dõi là tùy chọn bạn có thể đặt trong trình duyệt web của mình để thông báo cho các trang web mà bạn không muốn bị theo dõi.

Bạn có thể bật hoặc tắt Không theo dõi bằng cách truy cập trang Tùy chọn hoặc Cài đặt trên trình duyệt web của mình.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)

Nếu bạn là cư dân California, bạn có quyền tìm hiểu những dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn, yêu cầu xóa dữ liệu của bạn và không bán (chia sẻ) dữ liệu đó. Để thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình, bạn có thể đưa ra một số yêu cầu nhất định và yêu cầu chúng tôi:

0,1. Những thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn. Nếu bạn thực hiện yêu cầu này, chúng tôi sẽ trả lại cho bạn:

 1. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập về bạn.
 2. Các loại nguồn mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn.
 3. Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân của bạn.
 4. Các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân.
 5. Các mẩu thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
 6. Danh sách các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã bán, cùng với danh mục của bất kỳ công ty nào khác mà chúng tôi đã bán thông tin đó. Nếu chúng tôi chưa bán thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thật đó.
 7. Danh sách các danh mục thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ cho mục đích kinh doanh, cùng với danh mục của bất kỳ công ty nào khác mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin đó.
 8. Xin lưu ý rằng bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin này tối đa hai lần trong khoảng thời gian mười hai tháng. Khi bạn đưa ra yêu cầu này, thông tin được cung cấp có thể chỉ giới hạn ở thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn trong 12 tháng trước đó.

0,2. Để xóa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đưa ra yêu cầu này, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn kể từ ngày bạn yêu cầu khỏi hồ sơ của chúng tôi và chỉ đạo bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cũng làm như vậy. Trong một số trường hợp, việc xóa có thể được thực hiện thông qua việc hủy nhận dạng thông tin. Nếu bạn chọn xóa thông tin cá nhân của mình, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng yêu cầu thông tin cá nhân của bạn để hoạt động.

0,3. Để ngừng bán thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn để lấy tiền. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc trong nhóm các công ty của chúng tôi mà không tính đến tiền có thể được coi là “việc bán” theo luật California. Bạn là chủ sở hữu duy nhất của Dữ liệu Cá nhân của mình và có thể yêu cầu tiết lộ hoặc xóa bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn gửi yêu cầu ngừng bán thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ ngừng thực hiện các giao dịch đó.

Xin lưu ý, nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc ngừng bán dữ liệu của bạn, điều đó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn với chúng tôi và bạn không thể tham gia một số chương trình hoặc dịch vụ thành viên yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hoạt động. Nhưng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ phân biệt đối xử với bạn vì đã thực hiện các quyền của mình.

Để thực hiện các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn ở California được mô tả ở trên, vui lòng gửi (các) yêu cầu của bạn qua email:[email protected].

Các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, được mô tả ở trên, được điều chỉnh bởi CCPA, viết tắt của Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web Thông tin Lập pháp chính thức của California. CCPA có hiệu lực vào ngày 01/01/2020.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi (“Các nhà cung cấp dịch vụ”), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ này và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Công cụ CI/CD

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tự động hóa quy trình phát triển Dịch vụ của mình.

Tiếp thị lại theo hành vi

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lần bạn truy cập trước đây vào Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Ví dụ, phác thảo Chính sách bảo mật đã được thực hiện bằng cách sử dụng Nhà sản xuất chính sách.io, một công cụ miễn phí giúp tạo các tài liệu pháp lý chất lượng cao. Các nhà hoạch định chính sách trình tạo chính sách bảo mật là một công cụ dễ sử dụng để tạo chính sách bảo mật cho blog, trang web, cửa hàng thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi (“Đứa trẻ” hoặc“Những đứa trẻ”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn biết rằng Trẻ em đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ Trẻ em mà không xác minh được sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].